Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Arbia, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 361, Malenovice, 76302 Zlín, IČ 47915765, vedená u Krajského soudu v Brně, vl. C 10335, pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese arbia.cz

 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen “kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který sídlí na webové stránce arbia.cz (dále jen “webová stránka”).

 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo objednávky.

 3. Kupující potvrzením objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 4. Tyto obchodní podmínky jsou platné v plném rozsahu.

 5. Znění obchodních podmínek může prodávající změnit či doplňovat. Jejich aktualizaci je prodávající povinen neprodleně vyvěsit na svých webových stránkách.

 1. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

 2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách. Webový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží, jeho název, množství, cena

  • jméno a adresa kupujícího, případně obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ odběratele

  • místo dodání

  • způsob dopravy

  • způsobu úhrady kupní ceny

 1. Potvrzením objednávky dojde k uzavření kupní smlouvy s podmínkami uvedenými v objednávce.

 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující souhlasí se zasláním účtenky v elektronické formě.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku v případě, že dojde v průběhu od objednávky do dodání zboží ke zjištění, že kupující je v prodlení s předchozími závazky vůči prodávajícímu.

 1. Cena zboží a platební podmínky

 1. Ceny zboží uvedené na webových stránkách jsou jednotkové, tedy vyjadřují cenu jednoho kusu příslušného zboží a obsahují DPH. Náklady na dopravu jsou počítány zvlášť.

 2. Náklady na substrát, kontejner, drátěný bal a jutu jsou zahrnuty v ceně dle předchozího odstavce, pokud se jedná o rostliny, které jsou obvykle dodávané se zemním balem či v kontejneru.

 3. Veškeré ceny jsou platné s místem dodání v sídle společnosti Arbia, spol. s r.o.

 4. Náklady na dopravu zajišťovanou na základě požadavku kupujícího do místa určeného kupujícím, nedojde-li k převzetí kupujícího v sídle společnosti Arbia, spol. s r.o., hradí kupující.

 5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • v hotovosti/kartou prostřednictvím terminálu v provozovně prodávajícího

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

 1. V případě platby v hotovosti/kartou prostřednictvím terminálu či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupní cena splatná do 5-ti dnů od uzavření kupní smlouvy.

 2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, který je shodný s číslem objednávky.

 3. Pokud nedojde k zaplacení kupní ceny do 5-ti dnů od uzavření kupní smlouvy, vyhrazuje si prodávající objednávku zrušit, pokud není mezi kupujícím a prodávajícím domluveno jinak.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

 2. Odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu zašle kupující písemně, elektronicky nebo předá osobně ve lhůtě 14 dnů. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo objednávky, datum nákupu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.

 3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží. Do této částky však nebude zahrnuta cena za již uhrazenou dopravu zboží ke kupujícímu. Nejpozději do tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

 5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušení povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu zboží snížením hodnoty zboží a započíst jej do vrácené částky.

 1. Práva a povinnosti z vadného zboží

 1. Veškerá práva a povinnosti se řídí reklamačním řádem vyvěšeným na webových stránkách společnosti.

 1. Ostatní práva a povinnosti

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím související s dodáním zboží se řídí výlučně českým právem.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídle Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa https://adr.coi.cz/cs.

 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejblíže přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2021