Reklamační řád

Reklamační řád

společnosti Arbia, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 361, Malenovice, 76302 Zlín, IČ 47915765, vedená u Krajského soudu v Brně, vl. C 10335, pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese arbia.cz

 1. Reklamační podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., obč. zák. (dále jen “zákon”).

 2. Odpovědnost za vady (dále jen “reklamace”) je možné uplatnit pouze na zboží zakoupené u společnosti Arbia, spol. s r.o. a v záruční době.

 3. Při dodání zboží je kupující povinen si dodané zboží ihned po jeho převzetí překontrolovat a zjevné vady ihned reklamovat, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou uznány.

 4. Prodávající ručí za pravost a kvalitu dodaných rostlin. Při prokazatelných nedostatcích zboží se jedná o vadu zboží a kupující má právo požadovat výměnu zboží. Není-li výměna možná, může kupující na základě odstoupení od smlouvy požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 5. Reklamace musí být podána písemně poštou nebo emailem, a pokud to povaha reklamace vyžaduje, musí být doplněna fotodokumentací. Osobně lze reklamaci podat pouze po předchozí domluvě.

 6. Pro řádné a rychlé zahájení reklamačního řízení je kupující povinen předložit doklad o koupi, fotografie reklamovaného zboží a vyplněný reklamační list. Reklamační list musí být sepsán písemně a musí obsahovat zejména:

  • číslo prodejního dokladu

  • popis vady zboží

  • datum reklamace

  • kontaktní údaje na kupujícího (jméno, adresa, telefon, email)

 1. Reklamaci dodaného zboží, velikosti, druhové pravosti, zjevných vad či případných poškození lze uznat, pokud tyto skutečnosti byly oznámeny společnosti Arbia, spol. s r.o. do 3 pracovních dnů od převzetí rostlin. Případné prodlení s reklamací při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

 2. Záruční doba na sazenice v kontejnerech je dle zákona 219/2003 Sb. 3 týdny.

 3. Zboží musí být zpět k prodávajícímu dopraveno výhradně v uzavřeném prostoru (krytý vůz nebo návěs). V opačném případě nelze rostliny reklamovat.

 4. Při vrácení zboží zpět prodávajícímu prostřednictvím přepravní společnosti, je kupující povinen připravit zboží k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží. Dále je nutné ke zboží přiložit kopii prodejního dokladu a reklamační list. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

 5. Skrytá poškození ze zimy, která předcházela okamžiku dodání zboží kupujícímu, jsou považována za vady jen tehdy, pokud se na zboží projeví do 31.5. roku, v němž bylo zboží dodáno. V případě jejich výskytu je odběratel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit prodávajícímu, a to bezodkladně poté, kdy takovou skutečnost zjistí, nejpozději však do 31.5. roku, v němž bylo zboží dodáno. Prodávající následně navrhne řešení.

 6. Jestliže bude po uzavření smlouvy, ale ještě před dodáním zboží zřejmé, že koupené rostliny nedosahují odpovídající kvality, velikosti, nebo se objeví jiné nedostatky, které nebylo v době uzavření smlouvy předvídat, oznámí prodávající tuto skutečnost neprodleně kupujícímu s návrhem řešení. Kupující oznámí nejpozději do 7 dnů od obdržení zprávy od prodávajícího, jaké z navrhovaných řešení volí. Pokud se tak nestane, je bráno za to, že kupující souhlasí s prvním navrhovaným řešením kupujícího, je-li návrhů řešení uvedeno více.

 7. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v rámci reklamačního řízení nezbytnou součinnost k přezkoumání reklamace.

 8. Hodnota plnění reklamace je maximálně do výše hodnoty dodávaného zboží.

 9. Reklamace se nevztahuje na mechanické poškození, poškození rostlin mrazem a na napadení škůdci či chorobami vzniklé po dodání zboží kupujícímu či po výsadbě. Prodávající nese odpovědnost za veškeré rostliny, které nejsou odolné proti mrazu, pouze do okamžiku jejich převzetí kupujícím.

 10. Prodávající neručí za případné následné škody, které kupujícímu nebo třetím osobám vznikly v souvislosti se zbožím nebo jeho používáním.

 11. Prodávající nenese odpovědnost za výsledky dalšího pěstování dodaného zboží, neodbornou péčí, poškozením přírodními živly, zvířaty, chorobami nebo škůdci rostlin a vyšší mocí, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

 12. U rostlin určených pro výsadbu může být reklamace uznána pouze v případě správného technologického postupu a správné následné údržby. Výsadba se musí provést neprodleně po dodání zboží. Při výsadbě stromů se zemním balem musí být výsadková jáma minimálně dvojnásobný objem, než je velikost balu, musí být instalována závlahová sonda kolem celého balu a vytvořena závlahová místa mulčovací borkou ve vrstvě alespoň 10 cm. U veškeré výsadby musí být výsadková jáma zasypána substrátem nebo kvalitní zeminou. Stromy všech velikostí musí být ukotveny opěrnými kůly (od vel.12-14 cm tři kůly, případně podzemní kotvení), musí u nich být proveden redukční řez koruny a kmen obalen alespoň jednou vrstvou juty. U veškeré výsadby musí být provedena dostatečná zálivka bezprostředně po výsadbě i následně. Veškeré prostokořenné rostliny musí být ihned po převzetí odběratelem vyjmuty z přepravních obalů (paletbox, paleta apod.), založeny a dostatečně zality nebo vysázeny a proveden redukční řez nadzemní části, adekvátní řez kořenového systému, výsadba mulčována a provedena dostatečná zálivka. V případě reklamace má právo prodávající požadovat fotodokumentaci či jiné důkazní prostředky o výše uvedeném postupu výsadby.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2021